Juridiske vilkår for bruk

Denne delen inneholder informasjon om betingelser for tilgang til og bruk av dette nettstedet, som må rettes oppmerksomheten mot brukerne. Generell informasjon om www.perfectweddingcompany.net for de formål som er gitt i lov 34/2002 om tjenester av Information Society and Electronic Commerce.

 • Eier: Bernadette Louise Garside
 • Bedriftsadresse: CC. Botánico, 76 San Fernando (35100) San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas de Gran Canaria, Spania.
 • E-post: [email protected]
 • FORMÅLET MED NETTSTEDET

Vår nettside gir all slags informasjon som sannsynligvis vil appellere til kunder: produkttilbud og kampanjer, shoppingfasiliteter, informasjon generelt, plassering av våre tjenester, etc.

 • VILKÅR FOR TILGANG OG BRUK AV DETTE NETTSTEDET

Tilgang til nettstedet og dets innhold og informasjon. Tilgang til dette nettstedet er brukernes eget ansvar, og det innebærer at de er klar over og aksepterer de juridiske advarslene og dets vilkår og betingelser for bruk. Eieren forbeholder seg retten til når som helst å gjøre endringer eller endringer på nettstedet slik det passer og uten å måtte gi forhåndsvarsel.

2.1. PLIKT TIL Å BRUKE NETTSTEDET OG INNHOLDET PÅ EN FORSVARLIG MÅTE

Brukeren forplikter seg til å bruke nettstedet riktig, inkludert funksjonene i samsvar med loven, denne juridiske merknaden og instruksjonene og advarslene den formidler.

Brukeren har plikt til å bruke nettstedet og hele innholdet utelukkende for lovlige og tillatte formål, som ikke bryter gjeldende lov og/ eller viser seg å være skadelig for eierens eller eierens lovlige rettigheter, og/ eller som direkte eller indirekte kan forårsake skade eller skade.

For dette kan brukeren avstå fra å bruke noe av nettstedets innhold til ulovlige formål som er forbudt av denne juridiske merknaden, og som skader tredjepartenes rettigheter og interesser, eller som på noen måte kan skade, gjøre ubrukelig, overbelastning, svekke eller hindre normal bruk av nettstedet, lT-utstyr eller dokumenter, filer og innhold av noe slag som er lagret på gruppe-IT-utstyr (hacking) eller andre brukeres eller Internett-brukeres (maskinvare og programvare).

Spesielt, men ikke begrenset til følgende, forplikter brukeren seg til ikke å overføre, spre eller gjøre tilgjengelig for tredjeparts informasjon, data, innhold, meldinger, bilder, illustrasjoner, lyd- og/eller bildefiler, fotografier, opptak, programvare og generelt alle typer materiale som:

 • er på noen måte i strid med, diskrediterer eller undergraver de grunnleggende rettighetene og offentlige friheter som er gitt i grunnloven, i internasjonale traktater og i gjenværende lover;
 • initierer, egger eller fremmer handlinger av en kriminell, nedverdigende, ærekrenkende, bakvaskelse eller voldelig natur, eller på annen måte noen ulovlig, umoralsk eller respektløs handling generelt ansett som uakseptabelt for offentlig orden;
 • initierer, egger eller fremmer diskriminerende handlinger, holdninger eller ideer på grunnlag av rase, kjønn, religion, tro, alder eller status;
 • introduserer, gjør tilgjengelig eller gir tilgang til kriminelle, voldelige, støtende, skadelige eller nedverdigende produkter, elementer, meldinger og/eller tjenester, eller som på annen måte er ulovlige, umoralske eller respektløse og generelt ansett som uakseptable for offentlig orden;
 • er falsk, tvetydig, upresis, overdrevet eller eksternt, noe som kan indusere feil angående emnet eller intensjonene eller formålene til kommunikatoren;
 • er beskyttet av immaterielle eller industrielle eiendomsrettigheter som tilhører tredjeparter, uten at brukeren får den nødvendige forhåndsgodkjenningen fra eieren til å bruke den på den måten den brukes eller er ment å brukes på.
 • bryter kommersielle hemmeligheter tredjeparter;
 • er i opposisjon til retten til ære, retten til personlig og familiens privatliv eller retten til selvbilde av personer;
 • undergraver på noen måte omdømmet til eieren eller tredjeparter;
 • bryter med forskrifter om personvern for kommunikasjon;
 • utgjør ulovlig, villedende eller urettferdig reklame og generelt utgjør urettferdig konkurranse;
 • introduserer virus eller andre elementer som kan skade eller svekke normal funksjon av datasystemer, nettverk, utstyr eller programmer (maskinvare og programvare) av eieren eller tredjeparter, eller som kan forårsake skade på elektroniske dokumenter og filer som er lagret i slikt utstyr;
 • hindrer normal drift av tjenesten som følge av funksjonene (for eksempel format, utvidelse osv.);

Som angitt ovenfor forplikter brukeren seg til å bruke innholdet som gis til brukere gjennom nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, tekster, fotografier, bilder, ikoner, teknologi, programvare, lenker og annet audiovisuelt eller lydinnhold, samt grafisk design og kildekode (heretter «Innhold») i henhold til loven, denne juridiske merknaden, andre merknader og forskrifter for bruk og instruksjoner brakt til hans eller hennes oppmerksomhet , samt å oppføre seg lovlig, moralsk og respektfullt og generelt på en måte som anses som akseptabelt for god oppførsel og offentlig orden, og spesielt forplikter han eller hun seg til å avstå fra:

 • reprodusere, kopiere, distribuere, gjøre tilgjengelig eller på annen måte offentlig kommunisere, transformere eller endre innhold, med mindre forhåndstillatelse er innhentet fra eieren av de tilsvarende rettighetene eller det er lovlig tillatt;
 • slette, manipulere eller på noen måte endre opphavsretten og andre identifiserende data for reservasjon av rettigheter til eieren eller deres eiere, fingeravtrykk eller andre tekniske midler som er gitt for deres anerkjennelse. Brukeren skal avstå fra å skaffe eller søke å skaffe innhold ved hjelp av andre midler eller prosedyrer enn, der det er aktuelt, de som er gitt eller angitt for dette formålet på nettsidene som holder innholdet, eller generelt de som vanligvis brukes på Internett til dette formålet, så lenge de ikke utgjør en risiko for skade på nettstedet, tjenestene og/ eller innholdet.

Spesielt er bruk av bildefiler og lyd / videofiler underlagt følgende forhold: Deres bruk for kommersielle formål og / eller deres påfølgende distribusjon er forbudt. Bildene og audiovisuelle ressurser som er tilgjengelige her, er utelukkende til bruk av media og kun for informasjonsformål, forutsatt at kilden er anerkjent. Deres bruk for å fremheve andre selskapers aktiviteter, produkter eller arrangementer er derfor forbudt. Eieren forbeholder seg retten til å trekke tilbake tillatelse til å bruke noen av disse bildene eller lyd- / videofiler når de anser at de blir brukt på en måte i strid med dets interesser.

Brukere og generelt skal alle personer som har til hensikt å sette opp en hyperkobling mellom deres nettside og www.perfectweddingcompany.net-nettstedet (heretter «Hyperkobling») følge følgende betingelser, og alltid med forhåndstillatelse:

 • Hyperkoblingen vil bare gi tilgang til hjemmesiden til nettstedet, eller det spesifikke punktet som er autorisert av eieren, og kan ikke reprodusere dem på noen måte;
 • en ramme vil ikke bli opprettet over sidene på nettstedet;
 • det vil ikke være noen falske, unøyaktige eller uriktige indikasjoner eller uttrykk om eieren eller noen av dets ledere, ansatte, nettsider eller produkter og/eller tjenester;
 • det vil ikke bli oppgitt eller insinuert at eieren har autorisert koblingen, og heller ikke at den har overvåket eller antatt på noen måte tjenestene som tilbys eller gjøres tilgjengelig på nettstedet der hyperkoblingen vises;
 • med unntak av disse skiltene som utgjør en del av selve hyperkoblingen, vil nettstedet som det ser ut til ikke inneholde noe merke, merkenavn, firmaskilt, navn, logo, slagord eller andre karakteristiske tegn som tilhører Perfect Wedding Company; Og
 • nettstedet som hyperkoblingen ser ut til, ikke vil inneholde ulovlig informasjon eller innhold som strider mot moral eller handlinger som generelt anses som respektfulle og akseptable for offentlig orden, og den skal heller ikke inneholde innhold som strider mot tredjeparters rettigheter.

Innsettingen av hyperkoblingen skal ikke i noen tilfeller innebære at det finnes noen sammenheng mellom The Perfect Wedding Company og eieren av nettstedet der hyperkoblingen settes inn, eller aksept eller godkjenning av eieren av innholdet eller tjenestene.

2.2. INDUSTRIELLE OG IMMATERIELLE RETTIGHETER

Brukeren forplikter seg til å respektere den intellektuelle og industrielle opphavsretten knyttet til eieren og andre tredjeparter. Bruk av eller aktivering av tilgang til nettstedet innebærer på ingen måte tildeling av rett til merker, merkenavn eller andre karakteristiske tegn som brukes på nettstedet.

Videre er dette innholdet eierens immaterielle eiendom, og i henhold til bestemmelsene i den juridiske merknaden skal ingen eksisterende utnyttelsesrettigheter eller andre rettigheter som kan eksistere angående skrevet innhold anses overført til brukeren, utover det som er strengt nødvendig for riktig bruk av nettstedet.

2.3. LENGDEN PÅ TJENESTEN

Eieren garanterer ikke tilgjengeligheten og kontinuiteten i driften av nettstedet. Når det er rimelig mulig, vil vi gi en forvarsel om avbrudd i driften av nettstedet. Eieren garanterer heller ikke at nettstedet kan brukes til å utføre spesifikke aktiviteter eller at det er feilsikkert.

Tilgang til Perfect Wedding Company nettstedet er ubestemt; Eieren forbeholder seg likevel retten til å avslutte tilgangen uten forvarsel til brukere som de anser ikke er å følge regelverket for bruk av nettstedet sitt og retten til å ta rettslige skritt slik det passer. Videre forbeholder eieren seg retten til å begrense tilgangen til visse deler av allmennheten, ved å gi passordtilgang til bestemte brukere eller brukergrupper, som vil være ansvarlig for å beskytte legitimasjonen som tilbys.

2.4. UTELUKKELSE AV ANSVAR

Eieren gjør vårt ytterste for å forhindre eventuelle feil i innholdet på nettstedet, men det garanterer heller ikke at det er ansvarlig for feil som kan være inneholdt deri.

Eieren er unntatt fra ethvert ansvar for skade eller skade av noe slag forårsaket av:

 • Avbrudd i eller utilgjengelighet av tilgang til nettstedet.
 • Personvern og sikkerhet ved bruk av nettstedet av brukeren, og/eller uautorisert tredjepartstilgang.
 • Mulig overføring av elementer som er skadelige for IT-systemer.
 • Nøyaktighet, fullstendighet og oppdateringer i tide til nettstedsinnhold.
 • BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

Eieren kan bruke informasjonskapsler til å hjelpe til med å surfe på nettstedet sitt og bestemme brukerens preferanser, og dermed muliggjøre anerkjennelse av disse. Brukeren kan likevel angi at utstyret hans skal godta eller avvise informasjonskapsler. Retningslinjer for informasjonskapsler.

 • BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Eieren påtar seg fullt ansvar for og forplikter seg til å utarbeide, implementere og vedlikeholde disse retningslinjene for databeskyttelse, sikre kontinuerlig forbedring fra den behandlingsansvarliges side med sikte på å oppnå fortreffelighet i samsvar med forordning (EU) 2016/679 i Europaparlamentet og rådet av 27 april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri bevegelighet for slike dataopphevelsesdirektiv 95/46/EC (Generell personvernforordning) (OJEU L 119/1, 04-05-2016) og med spansk lovgivning om beskyttelse av personopplysninger (spansk organisk lov, spesifikk sektorlovgivning og gjennomføringsforskrifter).

 • LOV OG JURISDIKSJON

Partene underkaster seg frivillig de lokale domstolene og jurisdiksjonen til Las Palmas de Gran Canaria, Spania.

Loading...
Open chat
Your perfect wedding planner
Hello, we love to talk weddings so let's chat!